Skip to the content.
:page_with_curl: 目錄

林昌彝:《闢邪教議》

林昌彝(1803-1876),字惠常,又字薌溪,晚號茶叟、五虎山人。侯官(今福州)人。清代愛國學者、詩人,同時還是著名詩評家。年輕時拜陳壽祺為師,飽覽群書,才華橫溢,但進京會試八次皆不第,隨即放下科舉的執著,遊歷各地。當他看到祖國受列強侵略,憤恨不已,以詩言志,並四處收集反映鴉片戰爭、歌頌烈士等詩篇,寫下《射鷹樓詩括》,通過表彰作者及其作品,喚醒人們的愛國熱情,成為著名的詩評家。其重要著作有《射鷹樓詩話》、《海天琴思錄》、《硯桂緒錄》、《小石渠閣文集》等。《闢邪教議》在福建一帶流傳,與當時掀起反教熱潮的《辟邪紀實》互相輝映,皆為知識分子對基督教危機的一種醒覺。

:arrow_double_down: PDF下載


邪教蔓延,勾結煽惑,誘及婦孺,受洗吞丸,習為不善。考耶穌生於西漢哀帝元壽二年,去聖人之世,如此其遠。即較之二氏九流,亦最為晚出矣!跡其生平,最誇者,醫病救人,然動割人肉,邪法也。也又曾以七餅折為徒眾三千人食,亦不過如道家搬運之術,其他別無功德,乃敢稱為造天之主,謬謂天地民物皆為所造成者。試思漢帝以前,三皇五帝、堯舜禹湯、文武周公、孔子,代天宣化,已歷萬千年。即海外各國,皆早有君、有民、有政教刑法,豈待漢哀帝時耶穌始出而造之乎?

攷《海國圖志.辟邪論》,耶穌之母瑪利亞有夫名若瑟,而耶穌弗念厥考,以為其母童身所生,冒稱造天之令子,欲以求勝於各教,並思脅制其國君。故入其教者,不許祀祖父、君王及一切神祇聖像,無天無法無父無君,不忠不孝不道不義,是以上干天怒,假手於猶太國王,拿獲耶穌,明正其罪,治以國法,縛釘十字架上,血流被體,彈七日而死,始令掩埋。而其無藉之徒眾,乃故稱為埋後三日復活,越四十餘日飛昇,以圖傳染其教,此亦如孫恩兵敗,赴海身死,而其徒傳為水仙是也。不然,豈有身為天主,乃不能自主其身,而為凡夫所縛所釘,以至於死乎?其徒復飾為之說曰:天主自捨其身,代生人受罪,亦屬可哂。夫身為天地之主宰,獨不能免人於罪,而必代為受罪,以彰其釘死之跡乎?

彼教以勸善懲惡為詞,亦竊儒者所嘗言。至云信天主則致福,死後魂升天堂;不信天主則致禍,死後魂入地獄。此即武三思所云:與我為善者為善人,與我為惡者為惡人之意也。今之傳教者又演其書曰:不信天主,雖積德善人,皆降之以禍,死後魂入地獄;信天主者,雖積盜惡人,皆降之以福,死後魂升入天界,且有數千年餘祥。噫!是罰善賞惡矣!其與勸善懲惡之旨,不大相刺謬乎?況天堂地獄,不過竊佛氏下乘之唾餘,乃轉謗佛氏為永墮地獄,誰其見之。耶穌生釘十字架,儼然地獄之劍樹刀山,則確鑿可據耳。

再攷海外諸國,信天主教者,莫如耶馬尼,而其國離析分崩,割據者不一其姓,天主何為不降之以福耶?再攷猶大國王,於漢光武初年誅滅耶穌,國祚悠久,至宋理宗時尚存。嗣因天主之徒眾煽動西夷,竊據大柄,數百年來,纂奪頻聞,明奉之者,受禍甚烈也。彼所以惑人者,以一盂咒水,兩顆迷丸,誘令無知男婦,甘受淫毒,生棄祖宗,不得享馨香俎豆之祭祀,死為瞎鬼,遭拋骨焚灰之慘傷,而何樂而受其蠱惑哉!

且所奉十字架,即景教碑所謂刺十字以定四方也。彼教不知何時傳為釘十字架之說。即有其事,而尊耶穌者,徒尊其受刑之具,以為即是耶穌,不敢踐越,殊不可解。譬如人家祖父被鳥鎗打死,抑或被刀劍殺死,而子若孫,即尊奉鳥鎗刀劍如其祖父,有是理乎? 從來二氏之教,本非聖人之徒,即九流亦各安其技藝,不敢與儒教相衡,詎意晚出之耶穌,逞其造天滅倫之臆說,致身遭刑誅而不悔,煽傳彼國而不足,乃復欲越二氏九流,假勸善而作奸,以圖紊亂我境內之儒教。噫!亦徒見其自絕子天,自滅其性而已。凡屬人類,具有天倫,安可不知所警省耶?

痛哭流涕言之,冀世之一悟,俗之一改也。若剝其膚,毀其書,驅而出之海外,氣運回流,易於反掌耳!

(載於《小石渠閣文集》卷一,刊於光緒五年 [1879])